Sol·licitud d’ingrés en concepte de soci/sòcia (majors d’edat)


Dades personals

Nom i cognoms.....................................................................................................................

DNI................................................ Data de naixement......................................................

Adreça....................................................................................................................................

Localitat...........................................................................   CP.............................................. 

Telèfon Fix.............................................  Telèfon mòbil...................................................

Correu electrònic.................................................................................


A emplenar per l’entitat:

Núm. de soci....................   Data d’alta..........................   Data de baixa........................

 

Dades bancàries:

Entitat bancària....................................................................................................................

Nom del titular.....................................................................................................................

 

Compte:     

 Banc/caixa          Codi  Oficina       Dígit control     Número de compte  

€.... .... .... .... ....      ....  ....   ....   ....              ....   ....       ....   ....   ....   ....   ....   ....   ....  ....   ....   .....


(Signatura)                                               IBAN:

 

  

 

................................................., el ........ de .........................de 20............

 

La quota és de 24€ anuals. En la primera quota el nou soci paga la part proporcional pels mesos que queden per acabar l’any (2€/mes).

 Caldrà portar una fotocòpia del DNI i una fotografia de carnet.

 En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les seves dades de caràcter personal són tractades i recollides en un fitxer el responsable del qual n’és el Club Atlètic Calderí. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat de gestionar i controlar la relació existent amb el club i per a remetre tota la informació necessària per qualsevol mitjà per a la gestió de la mateixa. En qualsevol cas pot exercir els drets d’accés, concel·lació, rectificació i oposició comunicant clarament el seu nom, cognoms i adreça a l’adreça c/Anselm Clavé, 58, 1er 08140 Caldes de Montbui (Barcelona) o clubatleticcalderi@gmail.com