logo-web14gif

INFORMACIÓ

ESTRUCTURA DE L’ESCOLA


Grups d’entrenament establerts per edats:

GRUPEDATS
1er.De 6 a 8 anys
2 on.De 9 a 11 anys
3er.De 12 anys i més


HORARIS :

  • Dilluns i dijous de 18:00 h. a 19:15 h.


DIRECCIÓ TÈCNICA

L’escola, en el seu vessant esportiu, disposa d’un equip tècnic format per mestres ed. Física, atletes, ex atletes i tècnics superiors en animació físic-esportiva. Els monitors de cada grup tenen la titulació i formació adient per poder realitzar la tasca educativa que se’ls demana, corresponent a les edats dels seus atletes.

L’equip tècnic es reuneix periòdicament per decidir el calendari, fer el seguiment de les programacions i compartir experiències.

Els monitors encara que tenen la titulació requerida realitzen les tasques d’entrenadors de manera voluntària i sense rebre cap remuneració.


PROGRAMACIÓ I PLANIFICACIÓ

Es demana als tècnics una planificació de la temporada incloent els objectius de l’etapa en què es troben i especificant-ne les sessions. Aquestes sessions han d’incloure escalfament, part principal i tornada a la calma, i han de tenir en compte la participació activa dels atletes i una metodologia adient a la seva edat.


AVALUACIÓ I SEGUIMENT

A final de l’any es farà una petita avaluació de cada atleta perquè tant ell/a com la família coneguin la seva evolució. A final de temporada hi ha un traspàs d’informació entre monitors per conèixer en quin punt es troba el grup.