AUTORITZACIÓ


Jo …................................................................. com a …..................amb DNI …................................
Telefon …................................. autoritzo a......................................................................................
a participar en el CROS del Club Atlètic Calderí.
També dono la meva autorització per tal que la seva imatge pugi aparèixer en diversos
mitjans de comunicació .

Coneixo i accepto el reglament .

Signatura del pare/mare o tutor/a:___________________________________________________
                                                            INSCRIPCIÓ
Nom i Cognoms …...............................................................................................................................
Data de neixement …................................................................. sexe   ( ) M ( ) F                                                                                                
Escola / Club …....................................................... Llicencia   NO ( )     SI ( ) nº …........................